Joya Photos

Joya's Book


Reviews | Translations

افغانستان آزمایشگاه طرح های بیهوده امریکا و چاکرانش

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

ملالی جویا، ۳۰جدی ۱۳۹۹

روز جهانی زن، یادآورد همبستگی جهانی و پیکار زنان آگاه است

این روزها سر و صدای ایجاد دولت موقت گرم است. امریکا و چاکرانش چندین دهه است وطن ما را آزمایشگاه طرح‌های بیهوده و بسراسر ناکام شان ساخته اند. نه ایجاد دولت موقت و نه هیچ حاکمیت دیگری مشمول خاینانی که هیچ نوع استقلال ندارند، به دهل بیگانگان میرقصند و برای منافع فردی خود تگ و دو دارند، نمی‌تواند به این وضع دردناک مردم ما خاتمه بخشد. چون با در نظر داشت وحشی‌گری و مزدور بودن طالب از یک جانب و پوشالی بودن حکومت غنی از جانب دیگر، طرح هر اداره‌ای جنبه نمایشی داشته نتیجه آن یک دولت فاسد، چوبدست بیگانگان، ضد مردمی و ضد دموکراسی خواهد بود که کوچکترین مرهمی بر آلام مردم ما نخواهد گذاشت. اگر طالب تفنگ را بر زمین بگذارد به هیچ بدل می‌گردد و این را صاحبان بیرونی شان اجازه نمیدهد. گذشته از آن گروه‌های جنایتکار و آدمکش و باندهای مافیایی دیگری در کمین اند تا تحت نام‌های مختلف به بدامنی و کشتار مردم ما دامن زنند. بنا در شرایط کنونی صلح سرابی است که نباید انتظارش را کشید. تضادهای مزدوران رنگارنگ چنان عمیق است که هر نوع ایتلاف و وحدت شان موقتی و گذرا بوده و نتیجه‌اش باز هم ادامه کشتار و بر خاک و خون کشاندن مردم مظلوم ما خواهد بود. درعینحال وطن ما هنوز یکی از مراکز مهم زورآزمایی قدرت‌های جهانی است که هرکدام تروریزم را حربه‌ی موثر برای پیشتازی درین مسابقه قدرت تلقی میکنند. صلح واقعی تنها زمانی در وطن ما خواهد آمد که مردم ما متحد و همدست علیه خاینان داخلی و تجاوزکاران بیرونی برخیزند. جز این هر راه دیگری به ادامه خشونت و چور و چپاول وطن ما می‌انجامد.