Joya Photos

Joya's Book


Reviews | Translations

Login Form

مـلالـی جان!

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Sunday, 14 May 2006 00:00

شاعر: رحیمه توخی
ای تک سرو قـد برافـراشته‌ی وادی های تفـتیـده لـب،
ای طنیـن رعـد برخاسـته از عـمـق خموشـی های وحشـتـزا،
ای فـوران هـزاران هـزار فـریادی در گلـو مانـده،
کـز تبار ملالی و مینایی.
همه دانند
که تو، جویایـی.
که می جویـی، نگــین صبـح سپـید را
در تیرگی "دخـمه" ای که جـز گـرگان را نباشـد راه، بدآنجـا
گـرگانی خون لـیس چکمه های " دزدان دریــایــی"

ادامه مطلب

 

ملالی

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Saturday, 03 December 2005 00:00

اهدا به ملالی جویا

شاعر: اسد از جاغوری
joya ملالی زنده باشی خوب گفتی
به قلب دشمن ما میخ كفتی
كلامت حرف دل های غریبان
برای عاشقان از عشق گفتی
خبرها داغ از نام قشنگ ات
جهالت خیز می گیرد به جنگ ات
بگیر اندیشه را محكم به چنگ ات
كه تاریخ رنگ می گیرد ز جنگ ات
دموكراسی ترا رهبر بداند
همه مردم ترا خواهر بخواند
تویی هم رهبر و هم خواهر ما
تویی در روز جنگ همسنگر ما
ترا جویا عجب نامی ست زیبا
ملالی زنده شد در تاریخ ما
مواظب باش به جان قهرمانت
كه گرگانند جمله دشمنانت
اسد نه قافیه نه وزن داند
فقط چند جمله یی از عشق خواند

برگرفته از ماه نامه «شفق»، شماره اول
 

اسطورهء دوران

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Wednesday, 17 August 2005 00:00

شاعر: سردار

کـه بـرخــاستــی ز بنیـاد نجیبــان
کـز سـوی عالمـی گردیـد اجـابـت
نیـارد تـاب تـو پـوسیــده جسـمی
بـــه نســل آریــا مـانــد نشــانـــه
هـزاران قـامــت بــالا نگـون شـد
ز رو بـالا زدی نـیـرنـگ تـاریـخ
زدی زنجـیر تاریخ را تـو پیونـد
ز چهـر زن زدودی رنـگ زردی
تـو برداشتـی قـدم هـای پیــاپــی
بکــش بنیــاد استبــداد از بـیــخ
بــزی مثـل مــلالــی پـاک و آزاد
تـو پیشـوای شجـاعـان دگـر شو
خموش گردان جفنگ وزشت ویاوه
دعـای وی بهمـراه تـو هـر سـو

تـوئـی اسطـورهء دوران عصیــان
صــــدای تــو نفیــر پــر صــلابـت
زهـم پـاشیـد بــدسـت تــو طلسمـی
ز ســــاطـور جـــلادان زمـــانـــه
که تسلیخگاه کابل جـوی خون شد
تـو شیـــپور گلـوی تـنگ تــاریـخ
تو رهپیمای آن شاهـدخت میـونـد
تو قـرنـی را بهـــم پـیونـد کــردی
مناعـت پیشـه کـردی چـن مـلالـی
صـــدای گام تـو شیــپــور تـاریـخ
بــریـزان کــاخ بیــــداد را ز بنیـاد
تـو”جـویـا“ی رفیـقـان سفـر شـو
بــدستانـت بگیر بـیـرق چـو کـاوه
ز«سردار» برگ سبزی تحفهء تو


 

دختر خورشید

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Wednesday, 10 August 2005 00:00

تقدیم به: ملالی جویا که صدایش راهیست بسوی آوا های گمشده.

شاعر: فاروق فارانی
Joya صدایت شعله ی گوگردی سبز است
که باروت شب منفور را
                           پر از لهیب عشق میسازد.
زمین هرگز نمیدانست
که گام کوچک ات
                    بر سینه اش جاریست
                    تا فریاد ها را
                    با طلوع گرم آوازت بشوراند.
هوا و آسمان
               و آفتاب و ماه
در خمیازه زرد تحمل پیچ میخوردند.

ادامه مطلب

 

دخت آفتاب

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Friday, 01 October 2004 00:00

شاعر:ن-پ-حشمت
Joya درخشید برق بخت ما دریــن ســـــو
فـــــــرا از قــــله هــــا و رود آمــــــو
ملالــــــی هـــم چو حـــلاج فـــدایی
چــو رعد آســــا در آن تـــالار نـــدایی
چــنان کیـــن درد بــــر دل هــــزار زن
چنان شیهه زنان گـــفت این شیر زن
نشاید جــــرئتی مردان چنیــن است
چوتندر میبرد هوش و گهی دســـت

ادامه مطلب

 

به ملالی جویا - ملالی روزگارم

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Friday, 03 September 2004 00:00

شاعر:هاشمی
Joya ملالی شیر مادر نوش جانت
ملالی پر ستاره آسمانت
زدودی خورشید وار ابر سیه را
ملالی آفرین بر این زبانت
تو كردی چهره خاین نمایان
بود برق آسا سخنها و بیانت
بلرزش آمدند آن شب پرستان
چو بشگفتنی بموقع در زمانت
در آن دم كه تماشه داشتم این وضع
زشوق بارید اشكم از بیانت
بهر كوچه به هر بازار كه رفتم
ملالی! همزبانها داشت زبانت
هزار خاموش و دلشكسته را تو
صدا گشتی صدای مردمانت
هارهت پر رهرو و عزمت راسخ
ملالی از گزند خواهم امانت
اگر باشد لوایی «هاشمی» را
لوایش است مزین با فغانت
 

صدای آشنا

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Thursday, 25 December 2003 00:00

صدای ملالی جویا

شاعر: قرضی
Joya

ایـن صــدای مـــردم مظلـــوم مــاســت
ایــن صــدا بــر دشمـن زن آشنــاســت
ایـن صـدا ازطفـل و زن دربرچـی است
این صـدا از سقـف كـوتـه سنگی است
ایـن صـــدا فیـر هــزاران راكـت اسـت
ایـن صـدا بهـر جهــان ســاكـت اســت
ایـن صــدا شـلاق چنـدین سـالـه اسـت
سنــگســـار مــردمــان ســـاده اســـت
ایـن صـدا از صـد هـزاران بیـوه است
از یتـیمــی خیــلهـــا پـژمـــرده اســت
ایـن صــدا در دور تـاریـخ آشنــاسـت
فریـاد كوچــه و پــس كـوچـه هــاست
ایــن صــدا بیــخ تـو لـــرزان میـكنــد
بــر جنـایتـكــار طــوفـــــان میــكــند!!

٢٥ دسامبر ٢٠٠٣
منتشر شده در روزنامه «انیس»
 

Page 17 of 17